Puisi Geguritan Sasetya Walutama

waktu baca 4 menit
ILUSTRASI: Baca puisi (Foto: siberone.com)

ING TENGAH PASAR
Sasetya Wilutama – Surabaya

Ing tengah pasar, ing antarane uwuh
pating klumbruk, irung pengar ketaman prenguse ambon,
tikus tikus padha playon
Aku semendhe ing gigir cagak
letheg wernane, amis gandane
njembarake pangrungon
sing adol lan sing tuku sambate padha
rega-rega padha mundhak, mbarengi playune rega bbm
mundhake ora kira kira
dhuwit kaya wis ora ana regane, tenaga kaya wis ora ana ajine
nunjang palang golek kaya, sedhela wae muspra
gawe ragat kabutuhan sadina dina

Ing tengah pasar atiku trenyuh, ndeleng simbah
dagangane wutuh, arupa gethuk tela lan blendhung
kamangka olehe ngolah sewengi njekut
meres tenaga lan kringet, bathine ora mingsra
sauger cukup kanggo mangan sabendina

Yen rega rega saya mundhak
kudu mikir dawa yen kudu tumindak
supaya tengah wulan isih bisa blanja apadene kulak
ning saderma melas karo simbah bakul gethuk, ora dadi apa
tuku sapincuk tanpa njupuk balen susuk
rekasane urip sabendina isih ana kang luwih rekasa
wong urip kudune saling tinulung
nduweni rasa asih lan welas mring sapadha padha

Surabaya, 2022

*

LEREM
(Sasetya Wilutama – Surabaya)

Aku dak lerem sedhela ya nimas
nentremake pikir, ngeningake cipta
mapag dulur pancer babahan hawa sanga
Sapa ngerti ana pituduh saka kana
cilike pratandha, gedhene wewisik
supaya bisa luwar saka sanggane batin
dalan padhang kanggo nggancarake laku kita
Aja ngreridhu
mundhak saya suwe tapa brataku

Aku dak lerem sedhela
Yen wis wancine bakal tak dhodhog lawangmu
Bukaken ya nimas, aku manjing ing pulung atimu
Dak larap nuju kaswargan jati, nunjem sih tresna
kang sasuwene iki njangget ing ati

Surabaya, 2022

*

PUSAKA
Sasetya Wilutama – Surabaya

Iki pusaka
Rumaten ya dhi
yen dudu kita sapa maneh
apa ngenteni wong Landa, Jerman apa wong Amerika
kang bakal ngrumat
njur anak turun kita mbesuk kudu sinau mrana
Apa ngenteni pusaka kita diaku negara liya
lan kita kari mlongo
jalaran ing kene ora kopen, ora ana sing ngrumat
ora ana sing nggatekne
O, mendah emane

Iki pusaka jatidirine bangsa
anane Indonesia, ya saka pusaka pusaka iki
tinggalane para leluhur
Ya jawa, sunda, bali, sulawesi tekan papua
manekawarna nanging nyawiji, beda beda ning tetep siji
Bhineka tunggal ika

Openana ya dhi, pusaka pusaka iki
wiwit saka keris, seblang, wayang, jaranan, saman
wiwit Sabang nganti Merauke
maewu ewu cacahe
maujud seni, apadene adab lan unggah ungguh
sopan santun marang kang luwih sepuh
tepa slira, gotong royong lan toleransi
kuwi jati diri bangsa kita kang adi luhung

Iki pusaka
openana ya dhi
Tulung

Surabaya, 2022

*

Kapan Kowe Rabi
Sasetya Wilutama – Surabaya

Kapan kowe rabi ndhuk
Bapakmu ngenteni, kepengin diundang mbah kung
nggendhong lan ngudang putu, panglipur ati
sadurunge bapakmu mulih ing kasidan jati

Kapan kowe rabi ndhuk
seprana seprene kowe ijenan, tanpa rowang
apa sing mbok enteni
apa ora risih diarani prawan kasep mangka blegermu
ora nguciwani
merak ati, pasuryan kaya mbulan ndadari

Aja kesuwen pilah pilih, eman yen ayumu dadi layu
kuatire malah keblasuk milih tebu bongkeng
bandha ganteng nanging kopong pamikire,
bandha sugih nanging lumuh pambudidayane,
ngendelna bandha wong tuwane
Milih bojo ugemana syariat agamamu
supaya gancar lan barokah uripmu

Ayo ta ndhuk, enggal rabi
netepake pilihan kang mantep ing ati
nglegakne atine bapakmu, kang seprana seprene
ngantu antu tekane sisihanmu

Surabaya, 2022

*

BIODATA SINGKAT :

Kalairan Surabaya, 31 Agustus 1963. Lulusan Stikosa AWS iki miwiti karir jurnalistik ing Majalah “Penyebar Semangat” wiwit taun 1983 – 1993, sinambi nulis gurit, cerkak, features lan sapanunggalane. Karya tulise sumebar, ing majalah PS apadene koran/majalah bahasa Indonesia, antara liya: Kompas, Horison, Surabaya Post, Jawa Pos, Gadis, Film, Liberty lan sapanunggalane. Saliyane kuwi uga nulis naskah drama/sinetron kanggo TVRI, SCTV, Indosiar lan Global TV.

Bareng nggabung SCTV taun 1993 lan hijrah Jakarta, kegiatane nulis sastra dadi vacuum. Sawise pensiun, penulis balik kampung Surabaya lan ngabdi karya ing almamatere, Stikosa AWS. Kumpul maneh karo kanca-kanca wartawan/seniman njalari ide kreatife ngrembaka maneh.

Nulis gurit, artikel lan cerkak maneh, kapacak ing majalah Jayabaya & Penyebar Semangat. Karo kanca-kanca wartawan usia emas (umur 50 tahun luwih) nerbitake buku Antologi Puisi “Kucinta Negeri, Kutulis Puisi” dhek September 2022 wingi.

Sasetya Wilutama
Jl. Jagir Sidomukti VII No.4
Surabaya 60244

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *