Puisi Minggu Ini: Guritan JFX Hoery

waktu baca 3 menit
J.F.X. HOERY Sastrawan Jawa PSJB (*)

KEMPALAN: Melengkapi ulasan tokoh sastra Jawa yang dapat anugrah Sutasoma 2023, saya sertakan beberapa guritan tokoh kita ini. Semoga bisa jadi bacaan teduh di kemarau panjang ini. Salam sastra!

J.F.X Hoery – DHUH GUSTI PUNAPA KARSA PADUKA

Antarane swara ati lan nurani

wis suwe ginerus erosi

gorehing dhadha nalika ngliga

katungka keteg-keteg maras

sapa sing ngrangkul wengi

ngranti parak ora kanti

iki mung sacuwil cathetan

saka sekon mrambat menit

saka lembaran nyandhak lembaran

dadi pangeling-eling

tanpa nut

temrawang ing pangangen 

Yagene wengi cepet mungkur

angin uga kadhung nglipus

ngrangine suling wengi

dudu panglipur

sepi

nyenyet

mangkonoa dina terus lumaku

dadi cathetan tanpa teges. 

Apa bener bumi iki wis tuwa

sapa bisa maca tandha-tandha

sapa kuwawa miyak warana

ngumadhanging suwara tanpa raga

dirungu ora dipaelu

dadi reridu

dhuh Gusti punapa karsa Paduka?

(Padangan-Bojonegoro, 2009) 

J.F.X. Hoery – NALIKA SRENGENGE AMBYAR ING PLATARAN 

Nalika srengenge ambyar ing plataran 

Gawe gragapane alam kang lagi cangkrama

Marga tininggal wengi kang mbrandal impen

Miyak  kangen  rerambatan rasa pratandha gorehing jaman.

Kumleyang godhong-godhong aking kabandhul angin 

Nalika ati playon ing tengah-tengahing pabaratan

Dudu jumedhoring pluru lumepase panah wisa

Iki dudu payudan mithati pecating nyawa

Pilah-pilah ngetung krandhah nyacah pradhah

Parandene mung ubeg ing sadhinge laku. 

Pirabaya dhapuran karep kang sinengkuyung 

Krenah  kang linambaran pangudi becik

Tan tinarima marga kadhung rinubung panyengguh slingkuh

Suprandene isih keprungu kumrisiking pangangen

Sinambi ngranti pencaring cahya saka pethiting langit 

Dina iki klakon kauja kapang kang nate ngranuhi

Dadi pasren antaraning kembang mancawarna

Kang pungkasane mergoki wulung sore nguber mangsa 

Sarana semburating guwaya rembulan tuwa

Ing kana sumimpen dina-dina tanpa rasa. 

Kabeh wis tinengeran marang janjine dhewe-dhewe

Kang suthik katitik bakal mletik buktine 

Ing tengahing kongkiren  dahwen kemeren

Bali marang raga lan sukma kang sejati

Ing kene perlune ngijir dina lan dina kang tumaruntun.

(Padangan-Bojonegoro, 2009) 

J.F.X. Hoery – TANDHA-TANDHA

Eseme rembulan ambyar nalika ngungak kamar

Pawarta kang ginawa tininggal tanpa pepoyan

Mendhung ketiga ngerog kembang gadhing

Jaman tansaya sumuk sumyah gumerah

Nanging aku lan sliramu durung menyat saka palungguhan

Katrem ngeja jangka kang nate wineca

Ndhaku trahing pujangga waris para lebda

Nyatane ora kuwagang miwiri lontar-lontar kang sumebar

Apa sing kinandhut kanthi tawang-tawang tangis

Wong nyatane awake dhewe mung ginadhuhan anggit

Kaningaya nyuwra bantas yen tanpa tatas

Nedya mbengkas reretu ing jaman kalabubrah

Sedya kang mung tinemu ngayawara saka kasunyatan

Banyolan wis dudu hake badhut ing ndhuwur panggung

Wirang isin mung duweke maling kelas gurem sarana nutup rai

Sedheng koruptor nebah dhadha pasang aksi ing kamera televisi.

Kang tinunggu tekane mangsakala pandhadharan

Saka alam kasunyatan lan gaibing Pangeran

Sing temen tinemu 

Sing salah seleh lan becik ketitik

Tandha-tandha jaman wis tinarbuka

Kari nari sapa kang kuwawa nggrayang lungiting wasita

Kang wus sinebar ing keblat papat

Kopyokan donga-donga lan sakehing mantra

Pinangka pangruwating jagat triloka saiisine.

(Djaka Lodang No. 03 – Tanggal 18 Juli 2011) 

(*) Aming Aminoedhin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *